Szavatosság és jótállás

Kellékszavatosság

A Társaság hibásan teljesít, ha a szolgáltatott termék a megrendelőnek történő átadás időpontjában nem felel meg a szerződésben megállapított minőségi követelményeknek. Nem teljesít hibásan a Társaság, ha a megrendelő a hibát a szerződéskötés időpontjában ismerte, vagy a hibát a szerződéskötés időpontjáig ismernie kellett.

Ön az M.L.S. Magyarország Kereskedelmi Kft.  hibás teljesítése esetén a vállalkozással szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint.

Ön - választása szerint-az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet:

Kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül az Ön által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a vállalkozás számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a vállalkozás költségére Ön is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy - végső esetben - a szerződéstől is elállhat.

Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Ön viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a vállalkozás adott okot.

Ön köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. Ugyanakkor felhívom a figyelmét, hogy a szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti.

A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha Ön igazolja, hogy a terméket, illetve a szolgáltatást az M.L.S. Magyarország Kereskedelmi Kft  vállalkozás nyújtotta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már Ön köteles bizonyítani, hogy az Ön által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

A szavatossági kötelezettség teljesítésével kapcsolatos költségek a Társaságot terhelik. A Társaság nem tud szavatosságot vállalni a megrendelőnek történő átadást követően az előírásoktól eltérő, nem megfelelő körülmények közötti tárolásból fakadó károkért.

Termékszavatosság

 Az Ön által vásárolt termék hibája esetén Ön - választása szerint kellékszavatossági igényt, vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.

Termékszavatossági igényként Ön kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti.

A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

Termékszavatossági igényét Ön a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti.

Termékszavatossági igényét kizárólag a termék gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén Önnek kell bizonyítania.

A ( gyártó) forgalmazó kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:

 • a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy
 • a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy
 • a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.
 • a gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.

Felhívom figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet. Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti.

Szavatossági igényének érvényesítése esetén arra törekszünk, hogy a kijavítást vagy kicserélést legfeljebb tizenöt napon belül elvégezzük.

Jótállás

Az MLS.hu online áruházban megrendelt felületkezelő anyagokra és egyéb termékekre a törvényi szabályozásban meghatározott jótállást vállalunk. A jótállás nem terjed ki a termék nem rendeltetésszerű tárolásából, használatából eredő minőségváltozásra.

A vállalkozás jótállási kötelezettsége alól csak abban az esetben mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett.

Felhívom a figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és jótállási igényt, illetve termékszavatossági és jótállási igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet, egyébként viszont Önt a jótállásból fakadó jogok az 1. és a 2. pontban meghatározott jogosultságoktól függetlenül megilletik.

Faipari felületkezelő termékek felhasználása során a végső minőség több tényezőtől is függ. Ilyenek például a környezeti hatások, a faalap homogenitása, a felhordás állandósága, a termék megfelelő felhasználása. A végső szín a fafelület minőségétől, annak előkészítésétől és a felhordás módjától is függ, ezért minden esetben próbafestést kell végezni a munka megkezdése előtt. Cégünk nem tudja ellenőrizni a vevő által végzett felületkezelési folyamatot, ezért nem tudunk felelősséget vállalni az anyagjainkkal felületkezelt fafelületek végső minőségéért, viszont garantáljuk termékeink kémiai és fizikai tulajdonságainak állandóságát, a műszaki adatlapban meghatározottak szerint.

A legjobb minőség eléréséhez szükséges kondíciók:       

 • levegő hőmérséklet 18 - 22°C;
 • relatív páratartalom: 65-70 %;
 • a faalap nedvességtartalma: 8 - 14%.

Az alábbi feltételeket biztosítani és szigorúan ellenőrizni kell:

 • a vízalapú termékek különösen érzékenyek a tárolási feltételekre: 5 °C alatti és 35 °C feletti hőmérsékletek befolyásolhatják a termékeket, használhatatlanná téve azt. Ebből az okból kifolyólag a vizes termékeket zárt helyen, 5 °C - 35 °C közötti hőmérsékleten, napsütéstől védett helyen kell tárolni;
 • a fémgyapjúval történő csiszolást kerülni kell, a felületen maradt fémdarabkák a vizes termék hatására oxidálódnak, fekete és kék foltokat eredményezve.;
 • a terméket használat előtt minden alkalommal alaposan fel kell keverni. A termék nem használható 15 °C alatti vagy 30 °C feletti hőmérsékleten;
 • a száradás 15 °C feletti hőmérsékleten kell megtörténjen. Száradás során a levegő relatív páratartalma 50-70% között kell legyen;
 • használat után a kannát alaposan le kell zárni;

A végső felület minősége kizárólag a felhasználó felelőssége, akinek meg kell győződnie arról, hogy a termék megfelel az igényeinek, és arról, hogy a környezeti körülmények, vagy a felhasználási közeg nem igényel jelentős változtatást a felhasználásban.

A jótállási igény csak olyan termékek esetében érvényesíthető, melyek tulajdonságai eltérnek a műszaki adatlapban meghatározottaktól.

Szavatossági és jótállási igény érvényesítése

A Társaság a megrendelő nála bejelentett szavatossági vagy jótállási igényéről jegyzőkönyvet köteles felvenni amelyben rögzíti (1) a fogyasztó nevét, címét, valamint nyilatkozatát arról, hogy hozzájárul a jegyzőkönyvben rögzített adatainak a 19/2014. (IV.) NGM rendeletben meghatározottak szerinti kezeléséhez (2) a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében eladott ingó dolog megnevezését, vételárát (3) a szerződés Társaság általi  teljesítésének időpontját (4) a hiba bejelentésének időpontját (5) a hiba leírását (6) a szavatossági vagy jótállási igénye alapján a fogyasztó által érvényesíteni kívánt jogot (7) a szavatossági vagy jótállási igény rendezésének módját vagy az igény, illetve az az alapján érvényesíteni kívánt jog elutasításának indokát. Ha a Társaság szavatossági vagy jótállási kötelezettségének a fogyasztó által érvényesíteni kívánt jogtól eltérő módon tesz eleget, ennek indokát a jegyzőkönyvben meg kell adni. A jegyzőkönyvnek tájékoztatást kell tartalmaznia arról, hogy fogyasztói jogvita esetén a megrendelő a Pest Megyei Békéltető Testület eljárását is kezdeményezheti. A jegyzőkönyv másolatát haladéktalanul, igazolható módon a megrendelő rendelkezésére kell bocsátani. Ha a Társaság a megrendelő szavatossági vagy jótállási igényének teljesíthetőségéről annak bejelentésekor nem tud nyilatkozni, álláspontjáról – az igény elutasítása esetén az elutasítás indokáról és a békéltető testülethez fordulás lehetőségéről is – öt munkanapon belül, igazolható módon köteles értesíteni a megrendelőt.

A vállalkozás a fogyasztó szavatossági vagy jótállási igényéről felvett jegyzőkönyvet az annak felvételétől számított három évig köteles megőrizni, és azt az ellenőrző hatóság kérésére bemutatni.

A fogyasztói jogvita esetén a fogyasztó a megyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák mellett működő békéltető testület eljárását is kezdeményezheti.  A Társaság székhelye szerint illetékes békéltető testület neve: Pest Megyei Békéltető Testület címe: 1119 Budapest, Etele út 59-61. II. em. 240.